Logo PE Immanuel

Hervatting van de publieke liturgische vieringen zonder reservatie

Reeds vanaf het overlegcomité van 14 april, werd ons voorzichtig perspectief geboden. Vanaf 9 juni zouden opnieuw liturgische vieringen met 100 mensen binnen en 200 buiten mogelijk worden, mits gunstige vaccinatiecijfers en een substantieel lagere bezetting op intensieve zorg. Nu bijna 2 maanden later, is het effectief zover. Het ministerieel besluit van 4 juni laatstleden, bevestigt deze vooruitzichten.

Concreet betekent dit dat er een einde komt aan de moeilijke periode met vieringen in de toch wel heel kleine groepen van 15 personen met verplichte reservatie. Voor de meeste edities van Kerk & Leven in onze pastorale eenheid bleek het niet meer haalbaar deze info te laten verschijnen in het parochieblad van afgelopen woensdag 9 juni. Vandaar gaan we er in deze extra nieuwsbrief uitgebreider op in.

Achter de schermen is er in de diverse parochies van onze pastorale eenheid immers al hard gewerkt om één en ander grondig voor te bereiden. In deze nieuwsbrief belichten we reeds de grote lijnen. Later zal je verdere details, zo nodig, nog uitgebreider vernemen via het parochieblad, de website, en aankondigingen aan de kerk. Elke parochie zal hiervoor ook gebruik maken van zijn eigen vertrouwde communicatiekanalen.

We zijn uiteraard vooral erg blij dat we vanaf het weekend van 12 en 13 juni weer samen kunnen vieren.

 


Uitgangspunten van de herneming

Gezondheid en veiligheid van iedereen die naar de kerk komt, staan voorop.
Een nulrisico bestaat niet, dat is ook zo in niet-coronatijd. Maar zonder voldoende ruime medische garanties herstarten de vieringen niet.  Elke heropstart zal gepaard gaan met het nemen van een aantal noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. In samenspraak met alle erkende godsdiensten en de overheid, is een protocol opgesteld dat in detail deze voorwaarden regelt.
Ook de mentale gezondheid van iedereen die naar de kerk komt, wordt niet uit het oog verloren. Ondanks de overmachtsituatie, die angst en onzekerheid creëert, blijven we zorgen voor individuele en collectieve spirituele bijstand. Dit is een bijzondere uitdaging. Ieder die zich ervoor inzet, verdient waardering en ondersteuning.

Het maximum aantal deelnemers aan een viering bedraagt 100 personen binnen (200 in openlucht), wat vanaf 1 juli (behoudens onverwachte heropflakkeringen) wordt opgetrokken naar 200 binnen (400 in openlucht). In deze aantallen zijn kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet mee te tellen. Stewards zien erop toe dat deze maximumcapaciteit niet overschreden wordt. In alle parochies worden de gewone vieringen in principe op de uren zoals vroeger georganiseerd.


Concrete organisatie van de vieringen

Algemene maatregelen

1. In de diverse parochiekerken gelden dezelfde afstands- en toegangsregels:

 • er moet rekening gehouden worden met de anderhalve meter afstand in elke richting, behalve voor mensen die onder een zelfde dak wonen, die wel naast elkaar mogen zitten
 • alle (rituelen met) fysieke aanrakingen of doorgeven van voorwerpen zijn verboden
 • aan personen die deel uitmaken van een risicogroep wordt gevraagd niet te komen. Wie symptomen vertoont van een COVID-19 besmetting (hoesten, koorts, vermoeidheid, ademhalingsproblemen, aangetaste reuk- of smaakzin, …), en diens gezin, mag niet komen.  

2. Het correct gebruik van een mondneusmasker is verplicht van bij het betreden tot het weer verlaten van het kerkgebouw. Het kan enkel kort afgezet worden om de communie te ontvangen.
Voorganger en lector kunnen het masker afzetten voor de verstaanbaarheid, op voorwaarde dat zij onderling minstens 3 meter en van de gelovigen minstens 5 meter afstand houden.

3. Waar de mogelijkheid bestaat  zal één kerkdeur als ingang en de andere deur als uitgang gebruikt worden. Er zal een verplichte looprichting zijn. Deze wordt duidelijk aangeduid. De deuren blijven geopend om de ventilatie  te verbeteren en het aanraken van klinken te beperken.

4. Bij het betreden van de kerk, zal iedereen gevraagd worden de handen te ontsmetten. Alcoholgel is overal voorzien.

5. Het wijwatervat aan de ingang wordt afgedekt of onbruikbaar gemaakt.

Vòòr de viering

1. De gelovigen zullen gezin per gezin (mensen die onder eenzelfde dak wonen) binnengaan (zolang de maximumcapaciteit niet overschreden wordt) en worden na het ontsmetten van de handen naar hun plaats begeleid. De gelovigen wachten zo nodig even buiten op een veilige afstand van elkaar. We vermijden samenscholingen voor en na de viering. Er wordt gezorgd voor éénrichtingsverkeer om bezoekers via een routeplan in en uit de kerk te begeleiden. Indien dit niet mogelijk is, werkt men met voorrangsregels.

2. Gelovigen nemen plaats in de kerk op zo’n manier dat eerst de plaatsen het verst van de ingang worden ingenomen, en verlaten de kerk waarbij wie het dichtst bij de uitgang zit, eerst vertrekt.

3. De aanwezigen worden erop gewezen dat mensen die onder eenzelfde dak wonen naast elkaar kunnen zitten. Mensen die niet onder eenzelfde dak wonen, moeten telkens links en rechts de aangegeven afstand respecteren.

Tijdens de viering

1. Geen collectes, wel mogelijkheid om bijdrage te deponeren achter in de kerk.

2. Voorganger en lector gebruiken een aparte microfoon en spreekgestoelte.

3. Geen handen geven tijdens het Onzevader; geen handdruk of andere aanraking bij de vredeswens.


4. Vanaf de offerande tot aan de communie legt men de palla op de kelk en bedekt men de hosties behalve voor de consecratie. Er drinkt slechts één persoon uit de kelk.

5. In geval van individuele communie-uitreiking gelden volgende regels: 

 • De aanwezigen gaan naar voor in één rij per gang en keren terug via een andere gang.
 • Ze respecteren ook in de rij altijd de voorgeschreven afstand van anderhalve meter.
 • Als de afstand anders niet kan gerespecteerd worden, gaan ook personen die niet wensen te communiceren in de rij mee en keren met dezelfde rij terug naar hun plaats zodat iedereen opnieuw dezelfde plaats inneemt.
 • Tijdens de communie draagt de uitreiker een mondmasker en hij ontsmet vooraf zijn handen.
 • De voorganger zegt één keer: Het Lichaam van Christus.
 • De communicant zegt binnensmonds: Amen.
 • De uitreiker en communicant houden ruim afstand door hun armen ver uit te strekken.
 • De uitreiker laat de hostie eerbiedig vallen op de hand van de communicant, zonder die hand aan te raken.
 • De communie-uitreiking op de tong is niet toegelaten. 

Na de viering

1. Na de viering gaan de aanwezigen rij per rij naar buiten; achteraan te beginnen. Ze respecteren altijd de voorgeschreven afstand.

2. Er is geen persoonlijke begroeting van de gelovigen door de celebrant aan de uitgang van het kerkgebouw.

3. Samenscholingen in en buiten het kerkgebouw worden vermeden.


Tot slot

Het volwaardig herstarten van de erediensten is alleen mogelijk als dat op een voldoende veilige manier gebeurt. En daar zijn we ook met z'n allen voor verantwoordelijk. Alleen als iedereen zich goed houdt aan deze regelgeving kunnen we terug met elkaar vieren. Dankjewel voor je medewerking en welkom!

 

facebook volg

Free Joomla! template by Age Themes