Nieuwsbrief

 
Beste PE-betrokkene,


Welkom bij deze extra editie van de nieuwsbrief van de Pastorale Eenheid Immanuel. Eindelijk kunnen we jullie het verlossende nieuws brengen dat de erediensten vanaf komend weekend hervatten!
 


Hervatting van de publieke liturgische vieringen

De Nationale Veiligheidsraad van 3 juni heeft groen licht gegeven voor het hernemen van de erediensten in onze parochiekerken. We willen jullie tijdig zo volledig mogelijk informeren over de modaliteiten van deze hervatting. Voor de meeste edities van het parochieblad in onze pastorale eenheid bleek het niet meer haalbaar deze tekst te laten verschijnen in het parochieblad van komende woensdag 10 juni. Vandaar gaan we er in deze extra nieuwsbrief uitgebreid op in.

Achter de schermen is er in de diverse parochies van onze pastorale eenheid immers al hard gewerkt om één en ander grondig voor te bereiden. In deze nieuwsbrief belichten we reeds de grote lijnen.  Later zal je verdere details, zo nodig, nog uitgebreider vernemen via het parochieblad, de website, en aankondigingen aan de kerk. Elke parochie zal hiervoor gebruik maken van zijn eigen vertrouwde communicatiekanalen.

We zijn uiteraard erg blij dat we vanaf het weekend van 13 en 14 juni weer samen eucharistie kunnen vieren. Om die blijdschap ook extra aan de gemeenschap te tonen, zullen in dat weekend vóór elke viering de kerkklokken langer dan gewoonlijk geluid worden.
Gezien we met Pasen niet konden samenkomen, zal bij de eerste viering in elke parochiekerk ook bijzondere aandacht geschonken worden aan de nieuwe paaskaars.

 


Uitgangspunten van de herneming

Gezondheid en veiligheid van iedereen die naar de kerk komt, staan voorop.
Een nulrisico bestaat niet, dat is ook zo in niet-coronatijd. Maar zonder voldoende ruime medische garanties herstarten de vieringen niet. Een draaiboek is opgesteld in samenspraak met en op advies van de experts die de globale exitstrategie bepalen. Elke heropstart zal gepaard gaan met het nemen van een aantal noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
Ook de mentale gezondheid van iedereen die naar de kerk komt, wordt niet uit het oog verloren. Ondanks de overmachtsituatie, die angst en onzekerheid creëert, willen wij zorgen voor individuele en collectieve spirituele bijstand. Dit is een bijzondere uitdaging. Ieder die zich ervoor inzet, verdient waardering en ondersteuning.

Het team van de pastorale eenheid is de eerste regisseur voor het concrete verloop van de vieringen en kan rekenen op de ondersteuning van het bisdom en de bisschoppenconferentie.
Ook in coronatijd zijn de teams van de pastorale eenheid in overleg met de kerkraden het best geplaatst om de vieringen in goede banen te leiden en snel te reageren op verschillende omstandigheden. Meer dan ooit geldt dus het vertrouwen in hun professionaliteit.
Het team van de pastorale eenheid beslist waar en wanneer vieringen heropgestart worden.
De vieringen worden alleen herstart als dat op een voldoende veilige en haalbare manier kan.
De veiligheid van iedereen die naar de kerk komt, is een basisvoorwaarde bij de heropstart van de vieringen. Men voorziet maatregelen voor de fysieke veiligheid én voor het mentale welbevinden.
De ambitie is een zo veilig mogelijke kerkomgeving, waarbij geprobeerd wordt het risico op besmetting maximaal in te dijken.
Social distancing (het bewaren van voldoende afstand in het sociale verkeer - 1,5 m in elke richting) blijft op elk ogenblik gehandhaafd.
Zieke pastores en gelovigen moeten thuisblijven. De symptomen van het coronavirus variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Voor meer info: www.info-coronavirus.be.
Het gebruik van mondmaskers voor pastores en gelovigen voor en na de vieringen wordt sterk aangeraden.


Concrete organisatie van de vieringen

Algemene maatregelen

1. In de diverse parochiekerken gelden dezelfde afstands- en toegangsregels:

 • er moet rekening gehouden worden met de anderhalve meter afstand in elke richting, behalve voor mensen die onder een zelfde dak wonen, die wel naast elkaar mogen zitten
 • er moet een afstand van minimum 3 m voorzien worden tussen voorganger en gelovigen

Dit geeft voor de verschillende parochiekerken uit onze pastorale eenheid onderstaand overzicht. Als we bij de plaatsaanduiding rekening houden met het feit dat personen die onder hetzelfde dak wonen toch naast elkaar mogen/kunnen zitten, dan zou in sommige kerken het geafficheerde maximum toegelaten aantal gelovigen lichtjes overschreden kunnen worden. 


 

Parochiekerk

Geafficheerd
maximum
toegelaten aantal
gelovigen

Aartselaar Sint-Leonardus

60

Boechout Sint-Bavo

50

Hove Sint-Jozef

50

Hove Sint-Laurentius

85

Kontich Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen

69

Kontich Sint-Martinus

80

Kontich Sint-Rita

100

Lint Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte

55

Vremde Sint-Jan-in-de-olie

40

Waarloos Sint-Michael

52

 

Gezien in alle parochies de nodige voorbereidselen voldoende getroffen werden, kunnen wij in onze pastorale eenheid de vieringen hernemen vanaf het weekend van 13 en 14 juni. Dit kan alleen maar mits de regel van de sociale afstand zeer strikt te respecteren. Ook op het respecteren van de maximumcapaciteit van elke kerk zal zeer strikt toegezien worden.
In alle parochies worden alle gewone vieringen, op de uren zoals vroeger, georganiseerd.
 
2. Het gebruik van een mondmasker voor en na het betreden van het kerkgebouw wordt aangeraden.

3. Waar de mogelijkheid bestaat  zal één deur als ingang en de andere deur als uitgang gebruikt worden. Er zal een verplichte looprichting zijn. Deze wordt duidelijk aangeduid. De deuren blijven geopend om de ventilatie  te verbeteren en het aanraken van klinken te beperken.

4. Bij het betreden van de kerk, zal iedereen gevraagd worden de handen te ontsmetten. Alcoholgel zal in elke kerk voorzien worden.

5. Het wijwatervat aan de ingang wordt afgedekt of onbruikbaar gemaakt.

6. Als er in de kerk een toilet aanwezig is, zal dit buiten gebruik gesteld worden.

7. Alle stoelen zijn vooraf ontsmet.

Vòòr de viering

1. De gelovigen zullen gezin per gezin (mensen die onder eenzelfde dak wonen) binnengaan (zolang de maximumcapaciteit niet overschreden wordt) en worden na het ontsmetten van de handen naar hun plaats begeleid. De gelovigen wachten zo nodig even buiten op een veilige afstand van elkaar. We vermijden samenscholingen voor en na de viering. Er wordt gezorgd voor éénrichtingsverkeer om bezoekers via een routeplan in en uit de kerk te begeleiden. Indien éénrichtingsverkeer niet mogelijk is, werkt men met voorrangsregels.

2. Gelovigen nemen plaats in de kerk op zo’n manier dat eerst de plaatsen het verst van de ingang worden ingenomen, en verlaten de kerk waarbij wie het dichtst bij de uitgang zit, eerst vertrekt.

3. De aanwezigen worden erop gewezen dat mensen die onder eenzelfde dak wonen naast elkaar kunnen zitten. Mensen die niet onder eenzelfde dak wonen, moeten telkens links en rechts de aangegeven afstand respecteren.

4. In de meeste kerken zullen geen boeken/blaadjes gebruikt worden; de teksten worden, indien mogelijk, geprojecteerd. Waar wel boeken gebruikt worden, zullen deze telkens voldoende ontsmet worden.​

Tijdens de viering

1. Geen collectes, wel mogelijkheid om bijdrage te deponeren achter in de kerk.

2. Geen handen geven tijdens het Onzevader.

3. Geen handdruk of andere aanraking bij de vredeswens.

4. Er drinkt slechts één persoon uit de kelk.

5. In geval van individuele communie-uitreiking gelden volgende regels: 

 • De aanwezigen gaan naar voor in één rij per gang en keren terug via een andere gang.
 • Ze respecteren ook in de rij altijd de voorgeschreven afstand van anderhalve meter.
 • Als de afstand anders niet kan gerespecteerd worden, gaan ook personen die niet wensen te communiceren in de rij mee en keren met dezelfde rij terug naar hun plaats zodat iedereen opnieuw dezelfde plaats inneemt.
 • Tijdens de communie draagt de uitreiker een mondmasker en hij ontsmet vooraf zijn handen.
 • Net voor het te communie gaan, kunnen de gelovigen ook hun handen ontsmetten.
 • De voorganger zegt één keer: Het Lichaam van Christus.
 • De communicant zegt binnensmonds: Amen.
 • De uitreiker en communicant houden ruim afstand door hun armen ver uit te strekken.
 • De uitreiker laat de hostie eerbiedig vallen op de hand van de communicant, zonder die hand aan te raken.
 • De communie-uitreiking op de tong is niet toegelaten. 

Na de viering

1. Na de viering gaan de aanwezigen rij per rij naar buiten; achteraan te beginnen. Ze respecteren altijd de voorgeschreven afstand.

2. Er is geen persoonlijke begroeting van de gelovigen door de celebrant aan de uitgang van het kerkgebouw.

3. Samenscholingen in en buiten het kerkgebouw worden vermeden.


Tot slot

Het herstarten van de erediensten is alleen mogelijk als dat op een voldoende veilige manier gebeurt. En daar zijn we ook met z'n allen voor verantwoordelijk. Alleen als iedereen zich goed houdt aan deze regelgeving kunnen we terug met elkaar eucharistie vieren. Dankjewel voor je medewerking en welkom!

Free Joomla! template by Age Themes