Brief aan de voorzitters van de politieke partijen van de gemeenten binnen onze pastorale eenheid.

door

Betreft: gemeenteraadsverkiezingen oktober 2024 / lokale noden

Aan de voorzitters van de politieke partijen van de gemeente ….
Mevrouw, Mijnheer,
Vanuit de werkgroep Dienstbaarheid & Solidariteit van de pastorale eenheid Immanuel richten wij zeer bewust deze brief tot u.
We doen dit, als geëngageerde katholieken en christenen, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op zondag 13 oktober 2024.
Met onze brief willen we uw aandacht vestigen op een aantal prangende noden in onze lokale samenleving. We vragen u ook om ons te laten weten op welke manier u, als lokale partij, zeer concreet wil inspelen op deze noden.
1)Sociale huisvesting
In het noorden van ons land staan er bijna 180.000 mensen op de wachtlijsten voor een sociale woning. Een gigantisch aantal! Er wordt véél te weinig geïnvesteerd in sociale huisvesting. Wij vragen u om in onze gemeente meer te investeren in nieuwe sociale woningen, bestaande sociale woningen beter te onderhouden en te renoveren en leegstand aan te pakken. Op de private huurmarkt is er ook een duidelijke nood aan méér betaalbare huizen en appartementen.
Wat wil u heel concreet ondernemen op dit vlak?
2)Eenzaamheid
Eenzaamheid is een zeer reëel probleem, niet alleen bij ouderen maar ook in andere leeftijdsgroepen.
Wat wil u doen om dit probleem aan te pakken of om te verminderen?
In bepaalde gemeenten zijn er vrijwillig(st)ers die langsgaan bij mensen in eenzaamheid en worden die alleenstaanden geregeld bezocht of opgebeld.
Andere gemeenten hebben meldpunten om concrete en soms schrijnende
situaties van eenzame alleenstaanden onder de aandacht te brengen
Wat zijn volgens u mogelijkheden op dit gebied? En wat kan er vanuit de gemeente gebeuren om levensmoeheid bij inwoners op te sporen en aan te pakken?
3)Erkende vluchtelingen & mensen zonder wettig verblijf
Onze samenleving is in beweging. Ze verandert en evolueert. Mensen met een andere origine worden hier erkend als vluchteling. Anderen leven onder ons zonder wettig verblijf, hun leefomstandigheden zijn verre van gemakkelijk.
Wat doet de gemeente om erkende vluchtelingen op een menswaardige manier te helpen integreren, waarbij deze personen zich welkom en gewaardeerd voelen?
Wat wil u doen om met mensen zonder wettig verblijf sociaal en menswaardig om te gaan? Hoe ziet u het lokale beleid rond mensen zonder wettig verblijf? Wat wil u doen om in de gemeente extra opvangplaatsen te creëren voor mensen die internationale bescherming (asiel) vragen?
4)Dakloosheid & armoede
Onze werkgroep “Dienstbaarheid en solidariteit is op zoek naar voorzieningen in de nabije omgeving om daklozen noodopvang aan te bieden in afwachting van een iets permanenter verblijf.
Bepaalde diensten of producten zouden mogelijks tegen een ‘kansentarief’ kunnen aangeboden worden? Is er in de gemeente een speciale pas die toegang geeft tot lagere prijzen? Wordt het voor mensen in armoede mogelijk gemaakt om vlotter deel te nemen aan diverse activiteiten (bijvoorbeeld op het vlak van cultuur en sport)?
Wil u de OCMW/sociale Dienst extra steun geven om armoede lokaal nog beter te bestrijden?
Ziet u mogelijkheden om de lokale gezondheidszorg financieel toegankelijker te maken voor de weinig bemiddelde inwoners?
 5)Sociale cohesie
Groepen en gemeenschappen leven vaak naast elkaar in een gemeente en laagdrempelige initiatieven om verbondenheid te bevorderen zijn zeer wenselijk!
Hoe ziet u de rol van een gemeente om dit te verwezenlijken?
 6)Discriminatie
Bepaalde inwoners of bevolkingsgroepen worden vaak geconfronteerd met  discriminatie, uitsluiting,en stigmatisering .
Waar kunnen inwoners terecht om dit te melden of zelfs om hulp te vragen?
7)Openbaar vervoer?
Mensen met weinig middelen zijn vaak meer aangewezen op het openbaar vervoer om zich te verplaatsen. Er is veel vraag naar regelmatige busverbindingen tussen de buurgemeenten en de dichtbijzijnde steden.
Wat wil u doen om het aanbod aan openbaar vervoer in de gemeente te verbeteren en versterken?
We zijn zeer benieuwd om te weten hoe uw partij denkt over deze thema’s en noden. En vooral om te vernemen hoe jullie hierrond positieve stappen willen ondernemen, ten bate van de hele plaatselijke gemeenschap.
Uw antwoorden zijn bijzonder welkom op het e-mailadres van onze werkgroep:
diaconie@pe-immanuel.be
of   gerdapandelaers@hotmail.com
Met vriendelijke groeten,
De pastorale eenheid Immanuel
voor Aartselaar Sint-Leonardus
voor Boechout Sint-Bavo
voor Hove Sint-Laurentius
Sint-Jozef
voor Kontich Sint-Martinus
Sint-Rita
O.L.V.Onbevlekt-Ontvangen
voor Lint O.L.V.Geboorte
Voor Vremde Sint-Jan in de Olie
voor Waarloos Sint-Michaël
noot: de pastorale eenheid Immanuel bestaat uit 10 parochies. Meer hierover kunt u lezen op
https://pe-immanuel.be/parochiekernen/