Werkgroepen PE

Werkgroepen PE

De werkgroepen van de Pastorale Eenheid “Immanuel”

Om uiteindelijk tot een gestructureerde en goed werkende Pastorale Eenheid te komen, hebben we zes werkgroepen opgericht waarin een aantal vrijwilligers uit alle parochies samenwerken.

De werkgroep Verkondiging en Catechese

In de catechese staat de blijmoedige verkondiging van Jezus’ Blijde Boodschap centraal. Een belangrijke taak van de catechese is de voorbereiding op de sacramenten (doopsel, eucharistie, verzoening, vormsel en huwelijk). Bij die voorbereiding willen we uitdrukkelijk het gehele gezin en de lokale kerkgemeenschap(pen) betrekken als tochtgenoten van hen die zich op de sacramenten voorbereiden.

Toch reikt catechese nog verder. Het spreken, getuigen en nadenken van en over ons geloof houdt niet op bij de sacramenten. Wij willen dan ook een open en laagdrempelig aanbod van geloofsinitiatie en geloofsverdieping voor alle geïnteresseerden, met inbegrip van de jongsten, de kinderen uit de lagere school, de plussers, ouders, grootouders en alle volwassenen. De inrichting daarvan gebeurt in samenspraak met de werkgroep ‘Gemeenschapsopbouw’ (in het bijzonder de subgroep ‘Pastoraal’) en met de werkgroep ‘Liturgie’.

Zo hopen we in onze pastorale eenheid zo veel mogelijk mensen (opnieuw) in contact te brengen met Jezus Christus en Gods Boodschap van een Rijk van Liefde, en tegelijkertijd in te spelen op de vraag naar geloofsverdieping, (in de mate van het mogelijke) aangepast aan de verschillende levensfases.

 

Verantwoordelijke voor de werkgroep “Verkondiging & Catechese” is Kris Van der Auwera


Email:
cathechese@sintleonardusaartselaar.be

 Werkgroep Catechese

# First Name Last Name GSM Email
1 Rudi De Reys 0476/35.22.87 rudidereys@gmail.com
2 Els Van den Berg 03/459.80.62 els.vandenberg@belgacom.net
3 Bob Van den Bergh 0494/15.55.67 bob.vdb@myonline.be
4 Kris Van Der Auwera 0475/24.37.69 cathechese@sintleonardusaartselaar.be

 De Werkgroep Liturgie en gebed

  • Met gebedsvieringen bedoelen we de Woord- en communiedienst.
  • Met goede liturgie bedoelen we eucharistievieringen/gebedsvieringen waarin alle betrokkenen (voorganger, lector, misdienaars, zangers of zangkoor) helpen om door hun manier van zijn en doen de meevierenden beter te laten bidden en meevieren. De actoren proberen steeds levende heenwijzers te zijn naar de Drie-ene God.  Zij zijn getuigen van het verrijzenisgeloof.

Vertrekkende van de concrete realiteit willen we met de werkgroep progressief stappen zetten in het bevorderen van een liturgisch harmonieus samenspel van de verschillende kernen.

Momenteel zijn er op grond van de voorgeschiedenis/ beschikbaarheid of mobiliteit van priesters of opgenomen verantwoordelijkheden van diakens een 4-tal kringen waarbinnen liturgie wordt gevierd: in Boechout-Vremde, in Hove, in Groot-Kontich en in Aartselaar

In de werkgroep willen we wegen zoeken om in team van vrijgestelden en gebedsleiders een meer vruchtbare samenwerking tot stand te brengen. In een eerste fase zullen we kijken hoe we bepaalde vieringen ook samen kunnen vieren, hoe we ook info voor herbronning en bruikbaar materiaal kunnen delen. Verder willen we de groei mogelijk maken naar één zondagskerk, en gaandeweg de uitwisseling tussen voorgangers en al wie liturgisch betrokken is te bewerkstelligen.

Liturgie straalt in de wijze van samen vieren de noodzakelijke communio uit tussen de kernen, zonder evenwel het eigen karakter van een plaatselijke kern teniet te doen. Samenwerking met andere werkgroepen, bijv. catechese, om ook de vieringen op elkaar af te stemmen, maar ook met de andere werkgroepen van de Pastorale Eenheid om bijv. tot één zondagskerk te komen, vinden we een absolute voorwaarde om de verbondenheid in de PE vlot te laten verlopen.

Sacramenten

Verantwoordelijke voor de werkgroep “Liturgie & Gebed” is Marcel Van Campen

Email: .

 Werkgroep Liturgie-Gebed

# First Name Last Name GSM Email
1 Stijn Decloedt 0495/29.80.44 decloedt-verpoten@telenet.be
2 Koen Herreman 0494/15.55.67 koen.herreman@telenet.be
3 Jan Keersmaekers 03/455.98.71 jan@keersmaekers.com
4 Jos Kempenaers 0478/59.96.38 parochie.lint@telenet.be
5 Marcel Van Campen 0471/61.19.29 marcelvancampen@hotmail.com
6 Carlo Van Gestel 03/457.80.93 carlo@vangestel.info
7 Rozeke Van Roie 015/32.00.33 vrozeke@gmail.com
8 Ilse Verbruggen 0472/52.20.51 ilse.verbruggen8@telenet.be
9 Rita Vingerhoets 0474/55.60.58 rita.vingerhoets@pandora.be

De werkgroep Diaconie (Dienstbaarheid) en Solidariteit

“Aandacht en zorg voor mensen die door lijden of miserie getroffen worden, kansarmen en uitgesloten medemensen, zieken en rouwenden”

Geïnspireerd door het evangelie en bewust dat we leerling van Jezus willen zijn, willen we zoals Jezus, aandacht hebben voor alle mensen die dreigen uit de boot te vallen.

Rechtvaardigheid, vrede en heelheid van de schepping zijn daarvoor onze leidraad.

Een mooie uitspraak hierover van onze paus: “Ik wil zo graag een arme Kerk, voor de armen”

Toch willen we bewust kiezen voor ‘Werkgroep dienstbaarheid en solidariteit’. Want we menen dat onze groep het meeste kans heeft om ook ‘mensen van buiten de kerk’ aan te spreken en te motiveren. Het woord diaconie lijkt ons een te binnen-kerkelijk jargon.

Verantwoordelijke van de werkgroep “Diaconie & Solidariteit” is Gerda Pandelaers

Email:

gerdapandelaers@hotmail.com

 Werkgroep Diaconie en Solidariteit

# First Name Last Name GSM Email
1 Denis Bouwen 0475/41.52.67 denis.bouwen@telenet.be
2 Chris De Munter 03/455.12.05 christiane.demunter@skynet.be
3 Ludwig De Vocht 0497/48.75.02 ludwig.de.vocht@telenet.be
4 Josée Kleijn 0496/84.01.91 joseekleijn@belgacom.net
5 Gerda Pandelaers 0476/94.84.27 gerdapandelaers@hotmail.com
6 Miecke Rutges 0478/45.54.47 miecke@rutges.be
7 Rita Struyf rita.struyf1@gmail.com
8 Frans Vanlaerhoven 0497/33.78.514 vanlaerhoven.frans2@gmail.com

De werkgroep Beheer van financiële en materiële middelen

 “Het team staat in voor een door alle deelnemers in solidariteit gedragen beheer van de financiële en materiële middelen waarover de pastorale eenheid en de individuele parochies vandaag en morgen moeten kunnen beschikken om hun opdracht als levende geloofsgemeenschap te kunnen realiseren.

Deze opdracht is viervoudig: verkondiging en catechese, diaconie en solidariteit, liturgie en gebed en de gemeenschapopbouw tussen de diverse medewerkers en geloofskernen binnen de Pastorale Eenheid.

Het beheer van de nodige financiële en materiële middelen houdt in dat die middelen optimaal ten goede komen aan de werking van enerzijds de pastorale eenheid en van anderzijds de individuele geloofskernen.

Verantwoordelijke voor de werkgroep “Beheer financiële en materiële middelen” is Jos Miseur

Email: jos.miseur@telenet.be

 Werkgroep beheer fnanciële & materiële middelen

# Voornaam Naam GSM E-mail
1 Greet Broes 0473 24 05 09 greet.broes@telenet.be
2 Brigitte Bussels 03 297 82 73 brigitte.bussels@telenet.be
3 Yolande Cruyplant 0495 10 45 50 accofi@telenet.be
4 Luc Hellemans 0475 32 36 51 luc.hellemans@telenet.be
5 Jan Keersmaekers 03 455 98 71 jan@keersmaekers.co
6 Yvonne Lenaerts 0473 76 93 20 yvonne.lenaerts@telenet.be
7 Jos Miseur 0479 55 97 00 jos.miseur@telenet.be
8 Jacques Thiers 0485 55 22 97 jacques.thiers@gmail.com
9 Marcel Van Campen 0471 61 19 29 marcelvancampen@hotmail.com
10 Paul Vermeiren 0486 39 44 34 p-vermeiren@telenet.be

De werkgroep Gemeenschapsopbouw

Het team ziet er binnen een pastorale eenheid op toe dat de verbondenheid tussen de gelovigen en de lokale gemeenschappen sterker wordt . Deze gemeenschapsopbouw richt zich ook naar mensen die om welke reden  ook de kerk hebben verlaten, of geen enkele feeling met de kerk meer hebben, maar toch zoekend zijn naar een inspiratiebron.”

Binnen onze pastorale eenheid tracht de groep – op een methodologische wijze – de verbondenheid tussen de gelovigen onderling  en tussen de diverse lokale geloofskernen sterker te maken.  Waar nodig worden hiertoe nieuwe bruggen gebouwd.

‘Gemeenschap ‘ richt zich ook naar mensen die om welke reden ook de kerk verlaten hebben, of zij die geen enkele feeling met de Kerk meer hebben, maar toch zoekend blijven  naar een inspiratiebron.

Wij richten ons naar de totale gemeenschap  met als uiteindelijk doel de Blijde Boodschap te laten doorklinken in de samenleving.

Aandacht zal gaan naar de oecumene binnen onze pastorale eenheid .  Hier kunnen we in een geest van “in vrijheid verbonden” een forum  creëren voor interreligieuze ontmoeting en dialoog.

Verantwoordelijke voor de werkgroep “Gemeenschapsopbouw” is Marcel Van Campen

Email: .

 Werkgroep Gemeenschapsopbouw

# First Name Last Name GSM Email
1 Emiel Baeckelmans 0475/46.20.22 emiel.baeckelmans@proximus.be
2 Agnes Jolie-Derom N/A agnesenludo@skynet.be
3 Josée Kleijn 0496/84.01.91 joseekleijn@belgacom.net
4 Yvonne Lenaerts 0473/76.93.20 yvonne.lenaerts@telenet.be
5 Jos Miseur 0479/55.97.00 jos.miseur@telenet.be
6 Marcel Van Campen 0471/61.19.29 marcelvancampen@hotmail.com

Opzetten en onderhouden van de dialoog met de gelovigen is de kerntaak van de werkgroep communicatie; in concreto betekent dit nu het dichten van de kloof tussen degenen die in werkgroepen en de pastorale ploeg bezig zijn met de problematiek van de Pastorale Eenheid en de gelovigen. ondersteunen en bevorderen van de dialoog tussen de werkgroepen van de Pastorale Eenheid, het uiteindelijke pastoraal team en de pastorale ploeg … de werkgroep Communicatie, samen met het team van de Pastorale Eenheid moet de vinger aan de pols houden van wat er leeft en gebeurt binnen de Pastorale Eenheid, daarover communicatievoorstellen uitwerken, ze voorleggen aan de Pastorale Ploeg en ze daarna concretiseren.

Verantwoordelijke voor de werkgroep “Communicatie” is Ruben Librecht

Email: ruben.librecht@telenet.be

 Werkgroep Communicatie

# Voornaam Naam GSM E-mail
1 Emiel Baeckelmans 0475 46 20 22 emiel.baeckelmans@proximus.be
2 Lieve De Wit 0498 49 51 40 lieve@bellens-dewit.be
3 Luc Hellemans 0475 32 36 51 luc.hellemans@telenet.be
4 Ruben Librecht 0497 40 35 97 ruben.librecht@telenet.be
5 Jos Miseur 0479 55 97 00 jos.miseur@telenet.be
6 Joris Nagels 03/877.55.96 familie@nagels-willaert.be
7 Frans Peeters 0473 56 26 55 peeters.frans2@telenet.be
8 Marcel Van Campen 0471 61 19 29 marcelvancampen@hotmail.com
9 Johan Van Driessche 0485 60 58 11 johan.vandriessche@skynet.be
10 Jan Van Riet 0477 78 20 18 jan.vanriet@skynet.be